Home » มนตรามายาลวง (Gemma Doyle, #1) by Libba Bray
มนตรามายาลวง (Gemma Doyle, #1) Libba Bray

มนตรามายาลวง (Gemma Doyle, #1)

Libba Bray

Published
ISBN :
Paperback
355 pages
Enter the sum

 About the Book 

เจมมา ดอยล () แตกตางจากเดกสาวชาวอังกฤษทัวไปในยุควิกตอเรียตังแตจำความได เธอกอยูในอินเดียกับแมแลววันหนึง เจมมามองเหนภาพนิมิตของแมตัวเองกำลังฆาตัวตาย แลวเหตุการณนันกเกิดขึนจริงเพียงชัวครูถัดมา เมือแมตาย เจมมาจึงตองกลับไปอยูอังกฤษโดยเขMoreเจ็มม่า ดอยล์ (๑๖) แตกต่างจากเด็กสาวชาวอังกฤษทั่วไปในยุควิกตอเรียตั้งแต่จำความได้ เธอก็อยู่ในอินเดียกับแม่แล้ววันหนึ่ง เจ็มม่ามองเห็นภาพนิมิตของแม่ตัวเองกำลังฆ่าตัวตาย แล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงเพียงชั่วครู่ถัดมา เมื่อแม่ตาย เจ็มม่าจึงต้องกลับไปอยู่อังกฤษโดยเข้าเรียนโรงเรียนประจำและที่นั่นเอง เธอบังเอิญไปล่วงรู้ความลับของเฟลิซิตี้ เด็กสาวผู้มีอำนาจมากที่สุดในโรงเรียนความลับนี้ทำให้ทั้งสองสาวเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกัน เจ็มม่ายังคงเห็นภาพนิมิตอย่างต่อเนื่อง และเธอก็ค้นพบว่า กรรติกเด็กหนุ่มรูปงามจากอินเดีย ผู้อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เธอเห็นภาพแม่ฆ่าตัวตายได้ตามเธอมาที่อังกฤษ และขู่บังคับให้เธอปิดกั้นตัวเองจากภาพนิมิตให้ได้ ไม่เช่นนั้นบางอย่างที่เลวร้ายจะเกิดขึ้นกับเธอแต่เจ็มม่าไม่สนใจ วันหนึ่งภาพนิมิตของวิญญาณเด็กหญิงตัวน้อยได้นำพาเธอไปพบสมุดอนุทินเก่าแก่เมื่อ ๒๕ ปีที่แล้วซ่อนอยู่ในถ้ำ สมุดอนุทินนี้เป็นของเด็กสาวคนหนึ่งผู้ซึ่งเคยศึกษาที่สเปนซ์อะคาเดมีและดูเหมือนจะประสบปัญหาเห็นภาพนิมิตแปลกๆ เหมือนเจ็มม่า และในอดีตได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญที่ยังคงเป็นปริศนาลึกลับในโรงเรียนจนถึงทุกวันนี้และจากนั้นเจ็มม่ายังได้ค้นพบความลับที่คาดไม่ถึงมากมาย ทั้งของตัวเองและแม่ของเธอเธอค้นพบว่าที่แม่ของเธอต้องตายเป็นเพราะอะไรกันแน่ และสิ่งนั้นก็กำลังไล่ล่าเธออยู่เช่นกัน...